Εξοπλ.μετ.τοπ.γρύλος ηλεκτρ.παραθύρ.πίσω

BMW 528i E39 φορείο Ευρώπη M52

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: αυτόματο

Εξοπλ.μετ.τοπ.γρύλος ηλεκτρ.παραθύρ.πίσω
 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Τηρήστε με ακρίβεια κείμενο και οδηγίες!
1
 i  01 10 4 444 444
+Πληροφορίες
Can be retrofitted. The following parts can be seen in EPC: Σε μεταγενέστερη τοποθέτηση εξοπλισμού Ηλεκτρικών εξαρτημάτων ισχύουν τα εξής: Τα εξαρτήματα που απαιτούνται Επιπρόσθετα μπορούν να εξακριβωθούν Βάσει του διαγράμματος συνδεσμολογίας. Η καλωδίωση πρέπει να δημιουργηθεί και Να τοποθετηθεί βάσει του διαγράμματος Συνδεσμολογίας. Σε οχήματα με Βασική μονάδα low πρέπει πάντοτε να Τοποθετείται η βασική μονάδα high. New central coding necessary. Can be Obtained via Fax (0049) 089 3500 2031. Για αυτόν τον εξοπλισμό μεταγενέστερης Τοποθέτησης δεν υπάρχουν έγγραφα Τοποθέτησης. Η τοποθέτηση πρέπει να πραγματοποιείται Μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό ή Ακόμη καλύτερα στο συνεργείο ενός Επίσημου Συνεργάτη της BMW. Η BMW δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη Για τυχόν αρνητικές επιδράσεις στη Λειτουργία που οφείλονται σε Λανθασμένη τοποθέτηση.

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

1
0,00 
Κουρτινάκι

← Κουρτινάκι

Εξοπ.μετ.τοπ.χώρος αποσκ.απασφάλ.ανάγκης

Εξοπ.μετ.τοπ.χώρος αποσκ.απασφάλ.ανάγκης →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.